Website Banner
 
สถิติสำนักศาสนศึกษาที่มีนักเรียนสอบบาลี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๕
ที่
วัด
ประโยค
 
๑-๒.
ป.ธ.๓
ป.ธ.๔
ป.ธ.๕
ป.ธ.๖
ป.ธ.๗
ป.ธ.๘
ป.ธ.๙
รวม
พิชโสภาราม
๑๖
๑๑
๑๒
 
 
 
 
๔๐
มงคลโกวิทาราม
 
 
 
 
 
 
มหาวนาราม
 
 
 
 
 
คำเขื่อนแก้ว
 
 
 
 
 
 
หนองเป็ด
 
 
 
 
 
 
 
ปากน้ำ
 
 
 
 
 
 
 
เวฬุวัน
 
 
 
 
 
 
 
รวม
๒๖
๑๒
๑๓
 
 
๕๔
Current Pageid = 108